TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

A. Ollin Tilikuu, y-tunnus 2632211-2, Lennostontie 4 E,
41160 Tikkakoski


2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Anne Olli, anne.olli@tilikuu.fi, puh. 040-7251434


3 REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri


4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen ja/tai asiakkaan antama suostumus (henkilötietolaki 8 §).


Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Kirjanpidon, tilinpäätöksen, verotuksen, hallinnon (esim. osakasluettelot, patentti- ja rekisterihallituksen lomakkeet), palkkahallinnon ja muiden taloushallinnon tehtävien hoitaminen
  • Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen
  • Laskutuksen hoitaminen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä (muun muassa asiakkaat, yhtiökumppanit/osakkaat) voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:·

  • Koko nimi, kutsumanimi, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite ja muut tarpeelliset yhteys-tiedot
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
  • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet.

Kirjanpidossa voi tallentua lisäksi luottotiedot, ulosottotiedot, tilinumero ja terveystietoja (esim. sairauspäivärahaan liittyviä tietoja tai lääkärintodistuksia) sekä eri sidosryhmien (esim. yhdistyksen jäsenet, asiakkaat ja alihankkijat) henkilötietoja esimerkiksi tarjouksissa, tositteissa ja tilinpäätöstiedoissa.

Palkanlaskennassa palkansaajista voi lisäksi tallentua terveystietoja (esim. sairauslomiin liittyvät lääkärin-todistukset), verotustiedot, tilinumero, ammattinimike, ulosottotiedot ja ay-tiedot.

Kotisivujen yhteydenottolomakkeelta saaduilta kontakteilta voidaan tallentaa nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä viestikenttään kirjoitettuja muita henkilötietoja.


6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään, muun muassa henkilökohtaisesti, puhelimitse, postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä, watsapp-viestillä tai kotisivujen yhteydenotto-lomakkeella.

Tietoa saadaan myös kolmansilta osapuolilta kuten esimerkiksi vero-hallinnolta ja patentti- ja rekisterihallitukselta.

Asiakasyritysteni palkansaajien tiedot saadaan yksityiskohtaisesti sovitulla tavalla, pääsääntöisesti asiakasyritykseni palkanlaskennan vastuuhenkilöltä tai palkansaajalta itseltään.

Tietoa voi myös kertyä omassa toiminnassani.


7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan pääsääntöisesti lakisääteisillä ilmoituksilla, esimerkiksi verohallinnolle, vakuutusyhtiöille tai patentti- ja rekisterihallitukselle tai rekisteröidyn suostumuksella/toimeksiannosta esimerkiksi rahoituslaitokselle.

Palkanlaskennassa tietoja luovutetaan säännönmukaisesti niin työnantajalle (asiakasyritykselle), verottajalle kuin vakuutusyhtiöihinkin. Siitä on sovittu asiakasyritykseni kanssa erikseen, voidaanko tietoja luovuttaa suoraan palkansaajalle itselleen.


8 SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.


9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Digitaalinen aineisto on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Yrityksessä ei ole työntekijöitä eikä muita ulkopuolisia (esim. siistijää).


10 TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolain 26 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asia-kirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona (henkilötietolaki 28 §).


11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä vastaavalla tavalla kuin tarkastuspyyntö (ks. kohta 10).


12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietolain 30 pykälässä sanotaan, että rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide-tutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Klikkaa tästä kirjoittaaksesi tekstiä